Svamp

Det finns 150 000 beskrivna svamparter, men det faktiska antalet arter uppskattas till mellan 1,5 miljoner och 6 miljoner. I Sverige växer runt tiotusen så kallade storsvampar, det vill säga svampar med storväxta fruktkroppar, som är lätta att se med blotta ögat. Hattsvampar är typiska storsvampar.

Av storsvamparna beskriver Livsmedelsverket knappt 100 som goda matsvampar, det vill säga godkända för försäljning, flera svampböcker tar upp även vissa andra svampar som ätliga. De populäraste svampar att plocka i Sverige är gul kantarell, trattkantarell, rödgul trumpetsvamp och karljohanssvamp, men det finns många andra utmärkta och lätt igenkänliga svampar som till exempel knottrig röksvamp (så länge den är fast i köttet). Den har en mild och nötaktig smak.

Svamp har ett mycket lågt energi- och fettvärde, men innehåller mer proteiner än växter.

Svamparna räknades länge till växterna, men anses nu på grund av genetiska egenskaper vara mycket närmare besläktade med djur.

Läs mera om natur Våtmarker

Svampar anses vara monofyletiska , det vill säga att det har funnits en ursprunglig art som alla svampar, och enbart svampar, härstammar från. Världens största sammanhängande svampkoloni finns i Malheur National Forest, USA och är med en utsträckning på över 8,9 km² och en uppskattad ålder av minst 2 400 år världens största svampkoloni. Om kolonin betraktas som en enda organism, vilket låter sig göras, är det storleksmässigt den största organismen på jorden.

Giftiga svampar

Det finns svampar som, även om de smakar gott och lätt kan förväxlas med ätlig svamp, är giftiga och att äta dem innebär stor risk för allvarlig skada eller död. De giftigaste svamparna i Sverige är vit flugsvamp, lömsk flugsvamp, toppig giftspindling och stenmurkla. Vissa andra svampar blir giftiga om de äts i samband med till exempel alkohol. Grå bläcksvamp kan orsaka förgiftning om den intas tillsammans med alkohol (”antabus-effekt”). Risk föreligger om alkohol intagits några timmar före och upp till 3-7 dagar efter svampmåltiden. Symtom kan komma inom några minuter till några timmar efter alkoholförtäringen och består i en upplevelse av bland annat värmekänsla, hudrodnad, huvudvärk, svettningar och hjärtklappning.

Psykedeliska svampar

Beteckningarna Psykedeliska svampar och magiska svamparanvänds om svampar som innehåller hallucinogena ämnen. Till dessa hör amerikanska arter som Psilocybe cubensisoch Psilocybe mexicana men också europeiska arter, framförallt från släktet slätskivlingar ( Psilocybe). Bland de europeiska arterna är förmodligen toppslätskivlingen den mest använda. Deras verkan beskrivs som liknande den hos LSD. Användandet av psykedeliska svampar kan ge allvarliga symtom vid konsumtion av flertalet svampar. Till dessa symtom hör bland annat patologiskt hög hjärtfrekvens.

Läs mera om natur Sveriges 10 största sjöar

Övrig användning av svampar

Bland moderna mediciner som är baserade på svampar återfinns penicillin.

Av de encelliga svamparna är vin-, öl- och bakjästerna de mest välbekanta nyttosvamparna.

Många svamparter spelar även en betydande roll vid mognadsprocessen av mjölkprodukter, särskilt surmjölksprodukter och ost.

Kuriosa

För många år sedan läste artikelförfattaren i Dagens Nyheter, på hösten, en artikel om svamp. Den avslutades med ”Lita aldrig på äldre svampböcker om ätliga svampar. Du vet ju inte vad författaren dog av”.