Sveriges brandfarligaste träd

Tallen är Sveriges eldfarligaste träd och dessutom landets näst vanligaste träd efter granen. Att tallen är så brandfarlig beror på dess höga halt av eteriska oljor. Vid brand i en granskog sprider sig branden ofta genom glödande rötter som som sprider ut sig långt och kan antända andra rötters träd. Vid brand i en tallskog ”hoppar” i stället lågorna från träd till träd och antänder oljan i barren. På mossar och ibland i kärr kan man se lutande och helt barrfria tallar. Dessa brukar kallas törtall och har angripits av något som kallas rostsvamp. I nedre delen av stammen på dessa tallar finner man töret som ligger som en filé under barken. Detta är ett utmärkt tändmedel.

Läs mer om

Världens äldsta träd

Tallen tidigt i Sverige

Tall är vanligt förekommande från norra Spanien och norrut. Till Sverige tros den ha kommit cirka 7 500 år före Kristus i de södra delarna av landet, just från söder, medan den i norr kom från Ryssland i öster. Tallpollen bildas i en stor mängd och sprids lätt av vinden. Stora områden kan ses täckta med gult tallpollen upp till tiotals mil från närmsta tallskog. Tallen växer rak och lång, den kan bli upp till 30 meter och har ofta bara grenar upp mot toppen.

Tallen blir gammal

Den äldsta tall man funnit i Sverige var 757 år gammal, medan det i Finland fanns en tall som var 1029 år nör den föll. Tallen växer i stort sett på all slags mark, men trivs bäst där det är varm, torr, mager jordmån. Vid franförallt äldre tallars fot kan man hitta blomkålssvamp. En mild och utsökt god matsvamp, dock någor svårrensad. Svampen lever som parasit på tallens rot.

Läs mer om

Vem har ätit på grankotten

Tallen och människan

Tallen har haft och har stor betydelse för människan. Den används både för byggnation som möbelvirke och för golv. Under början av 1900-talet stod tall för i stort sett hälften av all export från Sverige, Estland och Finland.